Actueel nieuws

Wetsvoorstel verbetering verenigingen van eigenaars

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft daarom een wetsvoorstel ontwikkeld waarmee het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek wordt aangepast. De doelstelling van de wet is:                       

  • verbetering van het onderhoud aan appartementencomplexen;                        
  • stimulering van verduurzaming van appartementencomplexen.                        

De doelstelling moet enerzijds worden gerealiseerd met een wettelijke verplichting voor iedere VvE om het reservefonds te vullen. VvE’s krijgen twee opties ter uitvoering van deze verplichting. De voorkeur gaat uit naar een jaarlijkse reservering op basis van een onderhoudsplan (MJOP), maar het is ook toegestaan jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde van het complex te reserveren. Anderzijds wordt het appartementsrecht aangepast waardoor VvE’s betere mogelijkheden krijgen om een geldlening af te sluiten. In het wetsvoorstel wordt hiertoe expliciet bepaald dat:                       

  • de VvE bevoegd is om een geldlening af te sluiten;                        
  • VvE-leden alleen voor hun breukdeel in de splitsing aansprakelijk zijn voor de schulden uit de geldlening;                        
  • bij overdracht van het appartement de aansprakelijkheid voor de schuld overgaat op de verkrijger.                        

De wettelijke regeling is in voorbereiding. Het wetsvoorstel kan dus (op onderdelen) worden aangepast, zodat de uiteindelijke regeling er anders uit zal kunnen zien. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen u blijven informeren.
© Copyright 2015 - Rijssenbeek Advocaten