Actueel nieuws

Ga naar VvE-vergaderingen

Eigenaren van appartementsrechten zijn automatisch lid van een VvE en kunnen daar niet van af, althans wel door verkoop. Een appartementsrecht kan veel omvatten: een flatwoning in een groot gebouw, de helft van een woonpand, een parkeerplaats, een winkel en een kantoor. Uit welk soort onroerend goed de VvE ook bestaat, het maakt niet uit, want de structuur van alle VvE’s is op zich gelijk.

Iedere eigenaar van een appartementsrecht heeft daardoor een gedeelte van het pand in eigendom, dit gedeelte vindt u terug in een vastgesteld breukdeel dat staat in de splitsingsakte. Waaruit dat gedeelte bestaat, vindt u terug op de splitsingstekening en wel tussen de dikke lijnen van het gedeelte met het (index) nummer van het appartementsrecht. Dit breukdeel gebruikt men ook vaak om te berekenen hoeveel stemmen deze eigenaar heeft in de vergaderingen van de VvE. En om te berekenen hoeveel hij of zij moet bijdragen aan de exploitatiekosten en reserveringen van de VvE, maar hiervan kan men in de splitsingsakte afwijken.

Stemmen

Tijdens de vergaderingen van de VvE is het aantal aanwezige of vertegenwoordigde (volmacht)stemmen belangrijk. In de eerste plaats bestaat er een minimum voor, omdat de VvE anders wel kan vergaderen maar geen rechtsgeldige besluiten kan nemen. Hiervoor is wel een oplossing omdat de VvE, indien er geen minimumaantal stemmen aanwezig is (quorum), men direct daarna een tweede vergadering kan uitschrijven waarbij dan geen quorum geldt.
Bij rechtsgeldige besluiten is meestal een gewone meerderheid vereist: de helft plus één. Bij bijzondere besluiten vaak een gekwalificeerde meerderheid van driekwart of twee derde van alle (aanwezige) stemmen. Deze uitzonderingen staan benoemd in de splitsingsakte. Zijn bij een voorstel evenveel stemmen voor als tegen uitgebracht, staken de stemmen en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Voor het uitschrijven van een vergadering moet de VvE een minimale periode van in het algemeen twee weken in acht nemen. De agenda met bijbehorende stukken kunnen best een week van tevoren aan de leden worden gezonden. Over zaken die niet op de agenda staan, kan een VvE-vergadering niet rechtsgeldig besluiten of alle leden van de VvE moeten aanwezig zijn en het geheel eens zijn dat er wel een stemming zal komen met een rechtsgeldig resultaat.

Agenda

Op de agenda van de meeste VvE’s staan de gebruikelijke kwesties als het verslag van de vorige vergadering, de jaarstukken (balans en exploitatierekening) van het afgelopen jaar en de begroting voor dit en wellicht volgend jaar. Maar ook besluiten over het benoemen van een nieuw bestuur en over het uitvoeren van grote onderhoudswerken. Dus tijdens zo’n vergadering gaat het over belangrijke zaken. Ga er heen!

Bron: Telegraaf en Woonkrant