Administratief en financieel beheer

 1. Het incasseren en administreren van de door de leden verschuldigde bijdrage(n).
 2. Het bewaken en tijdig signaleren van betalingsachterstanden alsmede het nemen van de daaruit voortvloeiende incasso- en rechtsmaatregelen. 
 3. De controle van ontvangen facturen ten aanzien van onderhoudscontracten, verzekeringen en overeenkomsten. 
 4. Het namens de Vereniging, ten laste van de bankrekening van de Vereniging, betalen van alle voor rekening van de Vereniging komende gemeenschappelijke kosten en lasten en de administratieve verwerking van de nota’s.  
 5. Het beheren en administreren van de ten name van de Vereniging staande bankrekening(en), inclusief beheer van de reserverekeningen 
 6. Het bijhouden van een register van eigenaars en het verwerken van mutaties in het ledenbestand
 7. De zorg voor het voldoende verzekeren en verzekerd houden van het appartementencomplex tegen schade als gevolg van brand en/of andere gevaren zoals omschreven in het Reglement van Splitsing.
 8. Het adviseren van de Vereniging inzake te treffen maatregelen tegen eventuele overtredingen door eigenaars/gebruikers van geldende regels en besluiten.
 9. Het opstellen van de jaarstukken over het verstreken boekjaar zijnde de balans en de verlies- en winstrekening;
 10. Het vervaardingen, eventueel in overleg met de bestuursleden, van een concept - begroting van de kosten en opbrengsten van de VvE voor het komende boekjaar en het berekenen van de daaruit voortvloeiende door de leden verschuldigde bijdrage(n).
 11. Moerman & De Jong werkt met het VVE softwareprogramma VVEWeb. Middels een inlogcode is het voor bestuur en/of leden mogelijk de adminstratie online te volgen.