Totaal beheer

Administratief beheer     

 1. Het incasseren en administreren van de door de leden verschuldigde bijdrage(n).
 2. Het bewaken en tijdig signaleren van betalingsachterstanden alsmede het nemen van de daaruit voortvloeiende incasso- en rechtsmaatregelen. 
 3. De controle van ontvangen facturen ten aanzien van onderhoudscontracten, verzekeringen en overeenkomsten. 
 4. Het namens de Vereniging, ten laste van de bankrekening van de Vereniging, betalen van alle voor rekening van de Vereniging komende gemeenschappelijke kosten en lasten en de administratieve verwerking van de nota’s.  
 5. Het beheren en administreren van de ten name van de Vereniging staande bankrekening(en), inclusief beheer van de reserverekeningen 
 6. Het bijhouden van een register van eigenaars en het verwerken van mutaties in het ledenbestand
 7. De zorg voor het voldoende verzekeren en verzekerd houden van het appartementencomplex tegen schade als gevolg van brand en/of andere gevaren zoals omschreven in het Reglement van Splitsing.
 8. Het adviseren van de Vereniging inzake te treffen maatregelen tegen eventuele overtredingen door eigenaars/gebruikers van geldende regels en besluiten.
 9. Het opstellen van de jaarstukken over het verstreken boekjaar zijnde de balans en de verlies- en winstrekening;
 10. Het vervaardingen, eventueel in overleg met de bestuursleden, van een concept - begroting van de kosten en opbrengsten van de VvE voor het komende boekjaar en het berekenen van de daaruit voortvloeiende door de leden verschuldigde bijdrage(n).

Technisch beheer

 1. Het behandelen van de door het bestuur opgedragen zaken die betrekking hebben op dagelijks onderhoud m.b.t. de gemeenschappelijke gedeelten en voorzieningen van het complex als mede het uitvoeren van de werkzaamheden die verband houden met de door de ledenvergadering genomen rechtsgeldige besluiten.
 2. Reactie en actie op storingsmeldingen van bewoners. 
 3. Het namens de Vereniging afsluiten van onderhoudsovereenkomsten ten behoeve van de gemeenschappelijke installaties van het gebouw.
 4. Het zonodig updaten van de meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB). Indien er geen MJOB aanwezig is kunnen wij deze voor u opstellen. 
 5. In overleg met de technische commissie kunnen wij de begeleiding van grootonderhouds-werkzaamheden, opgenomen in de MJOB, voor u organiseren. Hieronder valt  het aanvragen van offertes, vergelijken van offertes, advisering, controle op de uitvoering alsmede de eindafhandeling.
 6. In nader overleg en op basis van de omvang van de werkzaamheden genoemd onder punt 4 en 5 zal een vergoeding (op basis van bestede tijd) worden vastgesteld. Dit is exclusief de kosten van eventuele specifieke bouwkundige expertise welke in voorkomende gevallen en op advies van ons worden ingeschakeld.