Organen van de VvE

Een VvE kent vier wettelijk verplichte organen: de algemene ledenvergadering, het dagelijks bestuur, de voorzitter van de (leden)vergadering en de kascontrolecommissie.

De algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering (ALV) is de hoogste instantie binnen de VvE. Stemgerechtigd zijn de eigenaars, onverminderd hetgeen in het Burgerlijk Wetboek Boek 5, artikel 123 derde lid bepaald wordt voor vruchtgebruikers.

Het dagelijks bestuur

Het bestuur wordt uitgeoefend door één of meer "bestuurders", die al dan niet uit de eigenaars door de vergadering wordt benoemd. Het bestuur schrijft tenminste éénmaal per jaar een algemene ledenvergadering uit. Op de agenda van de algemene vergadering staat in ieder geval:

  • De begroting voor het aangevangen of het komende boekjaar;
  • De exploitatierekening over het afgelopen boekjaar.

Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie van een VvE is een speciale commissie die de boekhouding van de VvE controleert. De belangrijkste taak van de commissie is het controleren van de jaarrekening.

Om uit te sluiten dat de administrateur de vereniging verlaat zonder degelijke financiële documenten achter zich te laten, waardoor de vereniging later in de problemen zou kunnen komen, wordt in de statuten vaak geëist dat de administrateur pas gedechargeerd mag worden wanneer de kascommissie tijdens de ALV de leden het advies geeft de jaarrekening goed te keuren. Het is overigens een misverstand dat de decharge verleend wordt aan de administrateur. De kascommissie adviseert de ALV wel of niet decharge te verlenen aan het gehele bestuur en niet alleen aan de administrateur.

Men noemt het controleren van de financiële documenten door de kascommissie een kascontrole.
Om belangenverstrengeling te voorkomen moet de kascommissie binnen de VvE een onafhankelijke positie hebben. Dit onderscheidt haar van andere commissies.

Onafhankelijk zijn houdt in dat:

  • Leden uit het bestuur van de VvE geen zitting mogen nemen in de kascommissie.
  • Personen die actief zijn in een andere commissie binnen de VvE geen zitting mogen nemen in de kascommissie. 
  • De kascommissie zelf geen uitgaven mag doen.